Podmínky ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Společnost CABTECH CYCLING, a.s., IČ: 06697577, se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23062, tel.: 800 01 01 01, e-mail: servis@kolofix.cz (dále jako „Správce“), je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů jsou blíže vymezeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na webové stránce www.kolofix.cz (dále jako „Webová stránka“).

Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 1. Informace, které získá od svých obchodních partnerů v případě, že dochází k uzavření smlouvy, a které jsou nezbytné pro vytvoření smlouvy a realizaci smluvního vztahu Správce a jeho obchodního partnera. Tyto osobní údaje zahrnují:

  • Jméno/Příjmení
  • Adresa / korespondenční adresa
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Fakturační a platební údaje
  • Další informace týkající se identifikace obchodního partnera a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu Správce a obchodního partnera
 2. V případě, že návrh k uzavření smlouvy učiní fyzická osoba nepodnikající, zpracovává Správce stejné osobní údaje uvedené výše v bodě 1

 3. V případě používání mobilní aplikace kolofix, jejímž prostřednictvím dochází k realizaci smluvního vztahu. Tyto údaje obsahují:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa / korespondenční adresa
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Další informace týkající se identifikace obchodního partnera a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu Správce a obchodního partnera
 4. V případě zřízení uživatelského účtu na Webové stránce zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Další informace týkající se identifikace obchodního partnera a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu Správce a obchodního partnera
 5. V případě přihlášení k odběru newsletteru kolofix espresso zpracováváme Vaši emailovou adresu

 6. V případě navštívení Webové stránky používáme Google Analytics pro zjištění chování uživatelů na webu.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme:

Identifikační, platební a kontaktní údaje našich obchodních partnerů i fyzických osob nepodnikajících zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, pokud komunikace směřuje k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, případně po dobu trvání majetkových práv autorských, jsou-li předmětem smluvního vztahu;

V případě existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme kontaktní údaje (email/telefonní číslo) obchodních partnerů k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách či za účelem informování veřejnosti.

Veškeré výše uvedené údaje můžeme též používat pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

Osobní údaje zpracováváme též k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické), a to po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

Kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, poskytování sdělení a oznámení za účelem informování veřejnosti, komunikace s experty pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s našimi obchodními partnery).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Webové stránky třetích stran

Naše Webová stránka odkazuje na webové stránky třetích stran, které neprovozujeme (např. odkazy na webové stránky našich smluvních partnerů, apod.). Takové webové stránky mohou používat soubory cookies a shromažďovat Vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran. Za webové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

Cookies

Naše Webová stránka nevyužívá cookies, na Webu používáme Google Analytics pro zjištění návštěvnosti stránek a Tawk.to pro online chat s klientem.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v námi provozovaných a zabezpečených systémech na území EU.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které s námi spolupracují, pokud je to nezbytné k zajištění našich zákonných a smluvních práv a povinností, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je veden Správcem a bude poskytnut na vyžádání.

Zpracování osobních údajů je prováděno převážně v sídle Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Klientské osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší smlouvy s námi, budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy. Klientské osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám pro účely plnění našich povinností vyplývající ze smlouvy, kterou spolu uzavřeme, a to v rozsahu a k účelu předpokládanému příslušnou smlouvou.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, obchodním partnerům či sponzorům, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů, atd., vždy pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci dané události.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Právo přístupu k osobním údajům (můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů)

Právo na přenositelnost (zn. právo abychom předali osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě smlouvy jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mají subjekty údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné)

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • Bez zbytečného odkladu opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • Provedli výmaz Vašich osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas se zpracováním či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování)
 • Omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)

Právo podat stížnost proti zpracování

Na postup Správce lze v souvislosti se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, nás prosím kontaktujte písemně na emailu servis@kolofix.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 2. 2021.